menu
Statut
Plastuś
Aktualności Angielski Teatr Zapisy i opłaty Nasza kadra Co robimy
Program Angielski codziennie Wychowanie poprzez teatr Adaptacja Statut Plan dnia
Warunki lokalowe Kontakt Archiwum

 STATUT
 Niepublicznego Przedszkola
„Plastuś”


 Ul. Mehoffera 57, 03-131   Warszawa


 

wprowadzony na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),
2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Z 2000r. Nr 2, poz. 20),
3. rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 2 z  dn. 17 stycznia 2000r. poz. 18)

 

 NAZWA PRZEDSZKOLA, SIEDZIBA, OSOBA PROWADZĄCA

 

§ 1

Nazwa przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole „Plastuś” - dalej zwane przedszkole


§ 2

Siedzibą Przedszkola są budynki położone w Warszawie-Białołęce przy ul. Mehoffera 57 wraz z terenem przyległym oraz przy ul. Jagmina 16 wraz z terenem przyległym, stanowiące własność hipoteczną pani Małgorzaty Korzeb.


§ 3

Osobą prowadzącą przedszkole jest pani mgr Małgorzata Korzeb


 CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

 

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa.
• Zadania dydaktyczno –wychowawcze i opiekuńcze realizuje z uwzględnieniem wspomagania rozwoju w tempie indywidualnym dla każdego wychowanka jak również wspomaga rodzinę w: wychowaniu dziecka, kształtowania postaw dziecka w relacjach do innych ludzi, kształtowaniu poczucia przynależności narodowej, wrażliwości emocjonalnej i przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole.
• Zadania dydaktyczno- wychowawcze realizuje odpowiednio do wieku dzieci i ich potrzeb, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi od chwili powierzenia ich nauczycielowi do czasu odebrania ich przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby uprawnione zapewniające pełne bezpieczeństwo;
2. opiekę nad grupą dzieci poza terenem przedszkola sprawuje nauczyciel i wyznaczona osoba;
3. w czasie wycieczki do innej miejscowości opiekę nad grupą 10 dzieci sprawuje 1 osoba dorosła


    
ORGANY  PRZEDSZKOLA I  ICH  KOMPETENCJE

 

§ 5

  1. Organem przedszkola jest:   dyrektor   przedszkola
  2. Dyrektora powołuje osoba prowadząca przedszkole tj. pani mgr Małgorzata Korzeb

§ 6

Dyrektor przedszkola  posiada pełne kompetencje w:
a) zarządzaniu przedszkolem. Ważne decyzje podejmuje po konsultacji z organem prowadzącym,
b) reprezentowaniu placówki na zewnątrz,
c) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników


 
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 7

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza osoba prowadząca przedszkole
3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów w ciągu roku
b) ogólną liczbę godzin pracy przedszkola w ciągu dnia
c) obowiązujące terminy przerw w pracy przedszkola
d) dni ustalone z rodzicami dzieci jako wolne.
e) liczbę pracowników i ich zadania
1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


§ 8

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np.: według potrzeb, zainteresowań, uzdolnień .
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 24
3. Jedną grupą opiekują się dwie nauczycielki (na zmianę) oraz jedna pomoc nauczycielki.
4. Przedszkole jest jednostką składającą się z trzech oddziałów zlokalizowanych w jednym miejscu.

§ 9

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.
2. W ramach zajęć przedszkole zapewnia:
- zabawy i zajęcia z elementami pracy
- pobyt dziecka na powietrzu
- udział w przedstawieniach teatralnych oraz imprezach okolicznościowych
- realizacje programu nauczania „zerówki” dla dzieci w wieku 6 lat
- specjalistyczna opiekę logopedy i psychologa.

1. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:  rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej, nauka języka obcego. Czas tych zajęć jest dostosowany do indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci i może wynosić:
- z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
- z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
Zajęcia dodatkowe realizują osoby wykwalifikowane spoza stałego personelu przedszkola.

• Dokumentację przedszkola stanowi dziennik zajęć dla każdego oddziału, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym roku szkolnym;

 


 ZADANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 

§ 10

W Przedszkolu  zatrudnia się: dyrektora, nauczycieli i personel pomocniczy

 Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
a) organizację pracy w przedszkolu;
b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, oraz ustalenie podziału czynności.
c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad realizacją programu i w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;
d) dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki;
e) sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
f) kontakty z rodzicami w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych dziecka, ustalania form współpracy w procesie wychowawczym;
 Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą.
 Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 Nauczyciel ma obowiązek :
- stwarzać warunki wspomagające rozwój emocjonalny dziecka, jego zdolności i zainteresowania
- współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – dydaktyczną, zdrowotną.
- prowadzić dokumentację pedagogiczna dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami
- otaczać indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków w celu:
 poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 ustalania form pomocy w działalności wychowawczej wobec dzieci
 włączenia ich w działalność przedszkola.
 Nauczyciel ma prawo  korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, lub specjalistycznych placówek oświatowych.
 Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by nauczyciel prowadził oddział dzieci przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 Szczegółowy zakres obowiązków oraz zasady wynagradzania nauczyciela ustala dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym.
  Pracownicy obsługi   - zatrudnienie w przedszkolu pracownicy obsługi mają za zadanie zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości.
  Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi oraz zasady  wynagradzania ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

§ 11

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo:
- uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
- wyrażania i przekazywania osobie prowadzącej przedszkole i organowi stanowiącemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
- uczestniczenia w uroczystościach i wycieczkach organizowanych przez przedszkole,

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być realizowane na bieżąco, w zależności od indywidualnego rozwoju dziecka i zaobserwowanych postępów w jego rozwoju.
2. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną dzieci mającą na celu zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Obserwacje pedagogiczne są dokumentowane, a ich treść jest przedmiotem analizy wraz z dyrektorem i rodzicami (opiekunami prawnymi). Obserwacja pedagogiczna stanowi dla nauczyciela kierunek współpracy z rodzicami i specjalistami.
3. Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
• poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
• ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
• włączenia ich w działalność przedszkola
• zaznajomienia rodziców z zasadami funkcjonowania przedszkola wynikającymi z programu wychowania w przedszkolu.

1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami przez:
- utrzymanie kontaktu indywidualnego w sposób nie powodujący zakłócenia pracy nauczyciela
- prowadzenie spotkań z udziałem dyrektora lub specjalistów.

 

 WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

 

§ 12

• Do przedszkola uczęszczają dzieci  w wieku od 3 do 6 lat.
• Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
- właściwie zorganizowanej opieki wychowawczo-dydaktycznej uwzględniającej zasady higieny pracy umysłowej
- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz ochrony i poszanowania godności osobistej
- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym
- uwzględnienia indywidualnych potrzeb zdrowotnych i religijnych
• Do obowiązków dzieci  należy:
- dbanie o  porządek w sali  np.  sprzątanie zabawek  (w miarę możliwości)
- przestrzeganie poleceń nauczyciela i wychowawcy
- zachowanie porządku i ładu w czasie zajęć i zabaw
- szacunek wobec  innych dzieci w przedszkolu.
• Wszystkie dzieci maja prawo do jednakowego traktowania bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie lub stan majątkowy rodziców.
• Wszystkie dzieci objęte są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z a ubezpieczenie roczne pokrywają  rodzice dodatkowo.
• W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi medyczne bez uprzedniego porozumienia z rodzicami – z wyjątkiem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
• W razie powzięcia podejrzenia o nieprzestrzeganiu praw dziecka przez rodziców lub opiekunów dziecka prowadząca przedszkole może powiadomić właściwe instancje.

 

 PRZYJĘCIE I SKREŚLENIE Z LISTY


§ 13

• Dzieci przyjmowane są według zasady kolejności zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się większej ilości dzieci niż założona liczba w grupach wiekowych otwierana jest lista rezerwowa.
• Przedszkole zawiera umowy cywilno-prawne z rodzicami na okres 10 miesięcy lub inny na warunkach stanowiących treści umów.
• Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:
- stwierdzenia, że zostało przyjęte do innego przedszkola,
- zalegania z opłatą za przedszkole dłużej niż 1 miesiąc
- zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej
- naruszenia przez rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi rodzicami
- nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.
• Skreślenie dziecka z listy następuje w drodze pisemnej z zachowaniem trybu odwoławczego do Organu Nadzoru Pedagogicznego.

 

FINANSOWANIE PRZEDSZKOLA


§ 14

• Podstawowym źródłem finansowania działalności przedszkola są opłaty umowne wnoszone przez rodziców dzieci co miesiąc.
• Dodatkowym źródłem finansowania działalności przedszkola mogą być dotacje z budżetu  gminy na zasadach określonych w art. 90 Ustawy
• Przedszkole pobiera opłatę z tytułu wpisowego. Z opłaty miesięcznej potrącana jest stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka.
• Działalność finansowa przedszkola prowadzona jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991rr. O podatku dochodowym od osób fizycznych  /Dz. Ust. Nr 80. Poz. 350/ z późniejszymi zmianami w formie zryczałtowanej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z  odrębnymi przepisami.
2. Niniejszy statut nadaje placówce osoba prowadząca przedszkole niepubliczne mgr Małgorzata Korzeb.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy.
4. Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.